Ludzie dzielą się na tych co robią kopie zapasowe i na tych co będą je robić. IT Complex 697-687-007


Idź do treści

Kosztorysowe

Oprogramowanie

Zuzia 9.0 - Nowy wymiar kosztorysowania

Nowoczesne kosztorysowanie robót budowlano-montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Tworzenie kosztorysu z wyświetlanymi na bieżąco informacjami o wartości całkowitej oraz poszczególnych jego elementów. Każda czynność wykonana przez użytkownika znajduje swoje odbicie w końcowej sumie kosztorysu wyświetlanej przez cały czas na ekranie. Jeśli w jednym czasie otwartych jest kilka kosztorysów na ekranie widoczne są końcowe wartości każdego z nich. Zuzia9 to profesjonalny system kosztorysowy dla najbardziej wymagających. Nowe funkcje zawarte w programie dają możliwość m.in.: uzyskania wielostopniowego podziału kosztorysu: rozdział - grupa - element - pozycja kosztorysowa; tworzenie pozycji scalonych poprzez scalanie na wyższe stopnie agregacji elementów; rozszerzone możliwości tworzenia przedmiarów (zmienne globalne, lokalne, import danych oraz wykorzystywanie obmiarów automatycznie utworzonych przez programy CAD – program metriCAD).

Bieżąca wartość kosztorysu
Tworzony kosztorys na bieżąco ma wyświetlane informacje o wartości całkowitej oraz poszczególnych jego elementów. Każda czynność wykonana przez użytkownika znajduje swoje odbicie w końcowej sumie kosztorysu wyświetlanej przez cały czas na ekranie. Jeśli w jednym czasie otwartych jest kilka kosztorysów na ekranie widoczne są końcowe wartości każdego z nich. Również w każdej pozycji wyświetlana jest bieżąca wartość całkowita i jednostkowa.
Zapis kosztorysu w uniwersalnym standardzie XML
Zuzia9 daje możliwość zapisu kosztorysu w uniwersalnym standardzie formatu XML, który umożliwia komunikację z wieloma aplikacjami oraz daje możliwość integracji programu do kosztorysowania z systemami do zarządzania. Uniwersalny format XML umożliwia wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania.
Eksport do Excel’a
Zuzia9 pozwala na eksport wykonanego kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami do programów Excel i Word. Poprzez import plików kosztorysów innych programów (m.in. Norma, Rodos, Winbud) odczytuje informacje zawarte w kosztorysie i udostępnia je do pełnej edycji w programie.
Wydruk kosztorysu (PDF)
W programie Zuzia9 kosztorys można wydrukować w postaci różnorodnych raportów oraz w formacie pliku PDF. Format ten pozwala na bezproblemowe otwarcie kosztorysu bez konieczności posiadania programu lub jego przeglądarki. Daje możliwość udostępnienia kosztorysu lub przedmiaru robót na stronach internetowych.
Tworzenie elementów scalonych
Zuzia9 pozwala tworzyć elementy scalone (pozycje scalone), które składają się z dowolnych pozycji kosztorysowych. Element scalony ma własny opis i obmiar, a jego wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. Poprzez element scalony uzyskujemy efekt ukrycia szczegółów kalkulacji wykonania roboty, równocześnie nie tracąc danych w niej zawartych. Element scalony jako kalkulacja wartości roboty może zostać zapisany w Cenniku Scalonym, pozwoli to na zastosowanie otrzymanej wartości w późniejszych wycenach robót lub obiektów.
Porównywanie dwóch kosztorysów
Funkcja ta pozwala na automatyczne sprawdzenie zgodności dwóch kosztorysów w zakresie obmiarów, cen środków i zgodności pozycji. Na tej podstawie program tworzy kosztorys porównawczy, zawierający wszystkie pozycje obu kosztorysów z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do kosztorysu oryginalnego. Jest to idealne dla Inwestorów chcących weryfikować kosztorysy przygotowywane przez Oferentów czy Wykonawców.
Metody kalkulacji

Przy wykonywaniu kosztorysów inwestorskich zgodnych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych obowiązującą metodą jest metoda uproszczonego kosztorysowania. Rezygnuje się w niej z wyszczególniania w pozycji kosztorysowej kolejnych środków, ich norm i cen na rzecz podawania jednostkowej ceny dla danej roboty. Mając bazę cen jednostkowych (przygotowaną samodzielnie lub wykorzystując oficjalne informatory) zrealizowanie kosztorysu inwestorskiego sprowadza się do wykonania najprostszych czynności (w zasadzie przygotowania przedmiaru). Metody szczegółowe kalkulacji to Formuła I, Formuła II zgodna z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych.

Kosztorys złożony

Program pozwala tworzyć kosztorysy złożone, które mogą zawierać rozdziały wewnętrzne i rozdziały zewnętrzne - kosztorysy proste tworzone przez innych użytkowników. Kosztorysy proste (rozdziały zewnętrzne) w kosztorysie złożonym umieszczane są jako rozdziały. Przy takim wykorzystaniu kosztorysu złożonego istnieje połączenie „on-line” między nimi. Zmiany w kosztorysie składowym są automatycznie nanoszone w kosztorysie złożonym, a zmiany dokonane w kosztorysie złożonym natychmiast zostają naniesione w kosztorysie składowym. Opcja ta znakomicie ułatwia zarządzanie kosztorysami i zwiększa możliwość uzyskania zestawień i raportów. Kosztorys złożony może zawierać: wyłącznie istniejące kosztorysy proste, wyłącznie rozdziały, elementy i pozycje kosztorysowe wpisane w kosztorysie złożonym, dowolną kombinację powyższych możliwości.
Zarządzanie kosztorysami
W praktyce kosztorysanci posługują się kosztorysami wykonanymi wcześniej, które następnie wykorzystują do opracowania nowych kosztorysów. Jako typowe działania wyróżnimy:
włączenie kosztorysu składowego w całości do nowego kosztorysu,
sporządzenie kosztorysów dla różnych wariantów (opcja wychodząca naprzeciw znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych),
połączenie kosztorysów opracowanych przez kosztorysantów różnych branż (ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych) lub dla poszczególnych modułów obiektu w jeden kosztorys.


Baza katalogów
Baza wraz z założeniami i opisami robót zawiera obecnie ponad 300 katalogów i jest standardowo dołączona do programu. Wiele z nich to katalogi branżowe - m.in. katalogi Telekomunikacji Polskiej S.A., Zakładów Remontowych Energetyki czy nowe wydania katalogów opracowane przez WACETOB, IRM, INSTAL, ORGBUD. Informacje o katalogach, ich roku wydania, wydawcy są dostępne podczas pracy z programem jak również w formie drukowanego raportu.
Wprowadzane nowe katalogi są opracowywane i sukcesywnie udostępniane użytkownikom. Istnieje możliwość zawężenia bazy do wybranych katalogów oraz tworzenie własnych katalogów z możliwością wprowadzenia założeń, opisów robót, nakładów.
Pełne informacje z katalogów - opisy robót, uwagi czy założenia ogólne i szczegółowe można uzyskać na ekranie, bez potrzeby sięgania po wydania książkowe.   
Wyszukiwanie informacji w katalogach odbywa się przez wpisanie jednego lub kilku słów i trwa zaledwie kilka sekund, po których na ekranie wyświetlane są wszystkie tablice zawierające wpisane przez użytkownika słowa.
Użytkownicy Zuzi mogą eksportować i importować posiadaną bazę katalogów pomiędzy sobą.
Cenniki
Hierarchia cenników - możliwość wybrania kilku poziomów cenowych dla kosztorysu z założeniem, że jeden z nich jest nadrzędny.
Możliwość uzyskania różnych narzutów i cen nakładów w jednym kosztorysie.
Brak ograniczeń co do wielkości kosztorysu czy ilości cenników (poziomów cenowych). Istnieje możliwość przeliczeń kosztorysu według różnych cenników.
Możliwość nadawania dowolnej nazwy cennikom. Nazwa ta pojawia się na wydrukach i może być inna od nazwy dyskowej pliku,
Import cenników do pozycji uproszczonych, import cenników robót, asortymentów i obiektów.
Import cenników „Bistyp”, „Orgbud”, „Sekocenbud”, „Intercenbud”,

„Kalkulator ceny”

W celu ułatwienia kalkulacji cen materiałów z kosztami zakupu w przypadku stosowania cenników nie zawierających składnika koszty zakupu, wprowadzono nową opcję „kalkulator ceny”. Za jego pomocą można w sposób automatyczny określić cenę materiału z kosztami zakupu w przypadku stosowania cenników nie zawierających składnika koszty zakupu. Pozwala on w sposób automatyczny określić cenę materiału z kosztami zakupu.
Wyniki pracy
Efekty pracy, czyli zestawienia środków czy struktura kosztów w kosztorysie mogą być w każdej chwili widoczne na ekranie. Użytkownik może w różnorodny sposób pokazywać potrzebne mu informacje na ekranie, określając sposoby sortowania, czy określonego filtrowania tabel. Praca z zestawieniami pozwala m.in. na wymianę nakładu na inny w całym kosztorysie, czy uzyskanie informacji o pozycjach zawierających wybrany nakład. Wykonany kosztorys można przenieść do programów harmonogramowania i planowania inwestycji. Różnorodność wydruków.
Aktualizacja programu
Zuzia dostarczana jest wraz ze specjalistycznym programem pozwalającym użytkownikowi na połączenie się z internetowym serwerem i automatyczne pobranie stamtąd wszystkich nowości i zmian. Dodatkowo każda nowa wersja jest dostępna ze strony www.zuzia.com.pl
W ramach opieki technicznej użytkownik ma możliwość pobrania bezpłatnie z Internetu wszystkich aktualizacji wychodzących przez 12 miesięcy od dnia zakupu (programu bądź później już samej opieki).
Konsekwencją rozwoju oprogramowania jest wprowadzanie nowych wersji zawierających znaczące udoskonalenia. Dla użytkowników posiadających starsze wersje systemu, nowa wersja dostarczana jest w postaci tzw. upgrade’u. Upgrade dostarczany jest do klienta odpłatnie.
Dodatkowe funkcje
Unikalnym narzędziem jest funkcja podpowiadająca najważniejsze informacje o pozycjach kosztorysowych np. o możliwości zastosowania mnożnika.
Szerokie możliwości w polach edycyjnych.
Automatyczne przypisywanie do każdego poziomu kosztorysu kodów CPV (Europejskiej Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień)
Program ma możliwość: odejmowania kosztorysów, wariantowania kosztorysu, zamiany pozycji szczegółowej na uproszczoną i odwrotnie, wykonania kilku niezależnych kosztorysów opartych na jednej wycenie (kosztorysie), możliwość dodawania dowolnej ilości rozdziałów, grup, pozycji do kosztorysu (drzewko nawigacyjne zwiększaj funkcjonalność dostępu do poszczególnych poziomów kosztorysu), rozbudowana funkcja filtrowania zawartości kosztorysu według różnych kryteriów, określenie numeru specyfikacji technicznej przypisanego do poziomów kosztorysu.
Administrowanie programem poprzez nadawanie różnych praw dostępu, zakładanie różnych profilów użytkownika oraz możliwość szyfrowania kosztorysów poprzez hasło.
Współpraca z programami do harmonogramowania Planista, Projekt+. Współpraca z systemem do obsługi zamówień publicznych ProPublico.

Rozwiązania informatyczne
Zuzia jest programem pracującym w każdym popularnym systemie operacyjnym Windows98/NT/2000/XP, a wersja sieciowa pracuje w każdym standardzie sieci Windows i Novell. Minimalna konfiguracja potrzebna do uruchomienia programu: system Windows 98; 16 MB RAM; karta graficzna SVGA instalacja wymaga ok. 60 MB wolnego miejsca na dysku .

Strona główna | Sprzęt | Instalacje | Oprogramowanie | Cennik | O firmie | Usługi | Witryny WWW | RODO | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego